ฟอร์มลงทะเบียน โครงการ ASOCIO Award Cities Sharing Presentation 2019

1. รายละเอียดผู้เข้าร่วม

หน่วยงาน : ชื่อผลงานที่นำเสนอ:
เลขที่ : ถนน :
แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ :
ผู้สมัครคนที่ 1 ชื่อ: นามสกุล:
ตำแหน่ง : โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ผู้สมัครคนที่ 2 ชื่อ: นามสกุล:
ตำแหน่ง : โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ผู้สมัครคนที่ 3 ชื่อ: นามสกุล:
ตำแหน่ง : โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
กรุณาทาเครื่องหมาย √ ให้ตรงกับหัวข้อที่ท่านจะประกวดเมืองอัจฉริยะและการนาเสนอผลงาน
Tourism City (เมืองท่องเที่ยว)Cultural City (เมืองวัฒนธรรม)Agriculture City (เมืองเกษตรกรรม)Aging Society City (เมืองสังคมผู้สูงอายุ)World Heritage City (เมืองมรดกโลก)Smart City in General (เมืองอัจฉริยะ)

*** หมายเหตุ : 1 ทีมสามารถส่งได้มากกว่า 1 ประเภท ***

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต (ปอนด์) 02-661-7750 ต่อ 221, 222 หรือ 097-004-3993
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110