ฟอร์มลงทะเบียน Asocio Smart City Summit 2019 – Bangkok

1. ชื่อ : นามสกุล :
ตำแหน่ง : Email :
Tel.มือถือ :
อาหาร : ปกติฮาลาลมังสวิรัติ เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่เข้าร่วม
2. ชื่อ : นามสกุล :
ตำแหน่ง : Email :
Tel.มือถือ :
อาหาร : ปกติฮาลาลมังสวิรัติ เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่เข้าร่วม
3. ชื่อ : นามสกุล :
ตำแหน่ง : Email :
Tel.มือถือ :
อาหาร : ปกติฮาลาลมังสวิรัติ เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่เข้าร่วม
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (หน่วยงาน) :
สำนักงานใหญ่สาขาที่ :
หน่วยงาน :
ที่อยู่(สำหรับออกใบเสร็จ)เลขที่ :
ถนน : แขวง :
เขต : จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ :
โทรสาร : ผู้ประสานงาน :