เกี่ยวกับเรา

The Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)

The Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) เป็นสมาคม ICT ของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ประกอบด้วยสมาชิก 24 ประเทศ ได้แก่ AUSTRALIA, BANGLADESH,  BHUTAN, BRUNEI, CAMBODIA, HONG KONG, INDIA INDONESIA, JAPAN, KOREA, LAOS, MACAU, MALAYSIA MONGOLIA, MYANMAR, NEPAL, NEW ZEALAND, PAKISTAN, PHILIPPINES, SINGAPORE, SRI LANKA, TAIWAN, THAILAND, และ VIETNAM ทั้งหมดนี้เป็นสมาพันธ์เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ในทุกปีจะมีการจัดประชุม ASOCIO Summit เป็นการประชุมประจำปีหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิก และจะจัดให้มีงานสัมมนาแนวโน้มสำคัญของโลกดิจิทัลคู่ขนานกันไป โดยจะมีการจัดสัมมนาเรื่อง ASOCIO Smart City Summit โดยในปี 2019 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าว สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้เล็งเห็นว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากต่อภาระกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการขับเคลื่อน Smart City (หรือเมืองอัจฉริยะ) และเป็นโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย ทั้งนี้ Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ มุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของ รัฐบาล โดยเชื่อมโยงเมืองด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่ม คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงระบบโครงสร้าง พื้นฐานของเมืองเข้ากับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตั้งอยู่บน พื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน จึงมีดำริจัดงาน ASOCIO Smart City Summit 2019

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อเป็นเวที ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City อย่างยั่งยืน
  3. เพื่อสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Smart City มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับท้องถิ่น
  4. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองจากกรณีศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  5. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนนำไปพัฒนาสู่สังคมอันกว้าง