โครงการอบรม

2 Day ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น
Theme : Reinventing The Future Cities วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
The Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) เป็นสมาพันธ์ของสมาคม ICT ในเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาคม ICT ใน 24 ประเทศ